Opatření a výzvy MAS – OPZ

Na podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je Evropským sociálním fondem vytvořen Operační program zaměstnanost (OPZ), ve kterém jsou vypsány nadřazené oblasti, ze kterých MAS vycházejí.

V rámci SCLLD MAS Blaník, z.s. jsou v OPZ podporovány níže uvedené výzvy.

Výzva č. 1 OP ZAM – „Hlídání dětí pracujícím rodičům“

Výzva č. 2 OP ZAM – „Činnost komunitních center“

Výzva č. 3 OP ZAM – „Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo zákon o sociálních službách“

Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Pro všechny žadatele a příjemce OPZ platí Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou k nalezení zde