Projekt Podpora činnosti MAS Blaník

Vytvořeno: 17. května 2017 | Aktualizováno: 17. května 2017 |

Realizace projektu Podpora činnosti MAS Blaník
Registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639

Popis projektu:
Předmětem projektu je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční skupiny Blaník, z.s. pro programové období 2014–2020.

Projekt Podpora činnosti MAS Blaník, z.s. je projektem administrativy a animace místní akční skupiny zajišťujícím procesy řízení, provádění a organizace administrativních postupů, realizaci animačních aktivit a hodnocení činnosti místní akční skupiny. Projekt umožňuje realizaci aktivit směřujících k naplňování strategie CLLD na území MAS Blaník, z.s. Bez realizace tohoto projektu by MAS neměla možnost naplnit svou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a profesionálně podporovat ve svém území žadatele o finanční podporu ze strategií definovaných opatření programových rámců IROP, PRV a OPZ.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zajistit úspěšnou realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blaník, z.s. pro programovací období 2014 – 2020 prostřednictvím jednoznačně určené organizační struktury a nastavení rozhodovacích a kontrolních mechanismů MAS Blaník, z.s. Předmětem projektu je také zajištění nezbytné propagace a publicity činnosti místní akční skupiny, podpory a posilování místního partnerství a realizace spolupráce uvnitř MAS, to vše za účelem zvýšení kvality života na venkově. Jedná se o zajištění aktivit souvisejících s potřebami území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území MAS v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území apod.

Vedle realizovaných výzev, při kterých budou vybírány projekty k realizaci SCLLD MAS Blaník, z.s., které jsou v souladu s programovými rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), bude cílů projektu podporujícího činnost MAS Blaník, z.s. dosahováno prostřednictvím animačních aktivit, tj. realizací školení pro žadatele v rámci připravovaných a vyhlášených výzev, seminářů, workshopů a konzultací pro partnery z územní působnosti MAS.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností MAS Blaník, z.s. za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění animace SCLLD, zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce, provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.