Komunitní plánování sociálních služeb je postup, kterým jsou na obecní a regionální úrovni plánovány sociální služby a další služby na pomoc cílovým skupinám tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů. Jedná se o otevřený proces, do kterého jsou zapojeni zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb a veřejnost.

MAS Blaník ve spolupráci s MěÚ Vlašim, odborem sociálním a zdravotním, zahájily realizaci procesu plánování v únoru 2020. Hlavním cílem spolupráce bylo zpracovat Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro území ORP Vlašim na období 2021–2027 včetně aktualizace analytických podkladů. Specifickým cílem komunitního plánování pak bylo podpořit spolupráci v území a aktivně zapojit širokou laickou i odbornou veřejnost. Na základě rozvinuté spolupráce je možné zefektivnit monitoring nových rizikových jevů a zvýšit schopnost reagovat na měnící se potřeby území.

Proces komunitního plánování sociálních služeb probíhal pod vedením řídící skupiny ve složení:
Bc. Lucie Lebedová – expert ESF MAS Blaník
Mgr. Tomáš Kramár – vedoucí pro realizaci SCLLD MAS Blaník
Mgr. Jitka Fialová – předsedkyně MAS Blaník
Mgr. Pavla Kovalská – vedoucí Odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim
Bc. Jana Srbová, DiS. – sociální pracovnice Odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim

Do procesu komunitního plánování sociálních služeb byla cíleně zapojena jak odborná, tak široká veřejnost, v několika krocích:

  • dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb; probíhalo v období 1.2. – 31.3.2020, dotazníky byly rozeslány e-mailem poskytovatelům sociálních služeb působících na území ORP Vlašim.
  • veřejné setkání poskytovatelů sociálních služeb; uskutečnilo se 4.3.2020, zástupci 15 poskytovatelů sociálních a návazných služeb zde představili své služby, které jsou určené občanům ORP Vlašim.
  • dotazníkové šetření mezi občany ORP Vlašim; probíhalo v období 16. 6. – 16.8.2020, dotazníky byly distribuovány elektronicky na webových stránkách MAS a obcí, na facebookových stránkách MAS a obcí; papírově byly dotazníky distribuovány na vývěskách obcí, v prostorách sociálních služeb, zdravotních zařízení a úřadů.
  • veřejná setkání pracovních skupin; pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením se pracovní skupina uskutečnila 9.9 2020, pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi 16. 9. 2020, další komunikace s členy pracovních skupin během roku 2020 probíhala z důvodu výskytu Covid-19 elektronicky.

K jednání pracovních skupin byli pozváni zástupci jak odborné veřejnosti z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících na území ORP Vlašim či zástupců dotčených úřadů, tak široké veřejnosti jakožto uživatelů (klientů) služeb.  Na setkáních pracovních skupin byla provedena SWOT analýza a analýza potřeb v území a následně byly diskutovány a stanoveny opatření k naplnění potřeb.

Výsledný Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Vlašim je KE STAŽENÍ ZDE