Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) byla zpracována jako ucelený střednědobý dokument regionu MAS Blaník, jejím cílem je podporovat trvale udržitelný rozvoj na svém území. Tato strategie je připravována pro programové období 2014-2020 jako hlavní předpoklad pro možnost čerpání evropských peněz prostřednictvím MAS. Na základě získaných prostředků MAS vyhlašuje a administruje výzvy ze 3 operačních programů – PRV, IROP a ESF dle nastavených programových rámců ve Strategii.

Dokument je výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti. Do zpracování strategického dokumentu byli zapojeni také místní obyvatelé z území k jednotlivým oblastem strategie.

SCLLD má tři základní části:
1) Analytická část – zachycení situace v území
2) Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje
3) Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Implementační část vyústí do tzv. programových rámců, v nichž budou konkretizovány vazby SCLLD na jednotlivé operační programy a určeny předpokládané finanční toky a jejich alokace na opatření SCLLD.

AKTUÁLNÍ VERZE STRATEGIE MAS BLANÍK k 7. 4. 2020

Analytická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Analytické části_Sociální služby – komentář k sociodemografické analýze
Příloha č. 2 Analytické části_Kulturní, spolková a zájmová činnost – socioekonomické analýzy
Příloha č. 3 Analytické části_Datový soubor statistických dat
Příloha č. 4 Analytické části_Seznam místních dřevin

Strategická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Strategické části_Soulad se strategiemi

Implementační část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Implementační části_Plán výzev

Přílohy

Příloha č. 4 SCLLD MAS Blaník_Mapa území a seznam obcí
Příloha č. 5 SCLLD MAS Blaník_Popis zapojení komunity
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník_Finanční plán

Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník_Plán indikátorů

Příloha č. 7 SCLLD MAS Blaník Analýza rizik, Analýza rizik OP ZAM

Příloha č. 9 SCLLD MAS Blaník_Seznam pojmů a zkratek
Příloha č. 10 SCLLD MAS Blaník Kontakty

Střednědobá evaluace Strategie MAS Blaník

Žádosti o změnu Strategie MAS Blaník 

Archiv verzí Strategie MAS Blaník

Historie vzniku Strategie MAS Blaník 2014-20