Náplní setkání PS je zejména výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech přispívajících k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí je rovněž začlenění tématu oblasti digitální gramotnosti a využívání informačních technologií v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti. Výstupy z jednání pracovní skupiny jsou zpracovány realizačním týmem a předávány (emailem) jako podklad Řídícímu výboru MAP. Členové PS navrhují aktivity spolupráce a aktivity škol v čtenářské gramotnosti. Dále úzce spolupracují s členy ostatních pracovních skupin, zejména s PS pro financování. Projednávají a připomínkují všechny relevantní materiály pro PS MAP v podaktivitě Místní akční plánování.

Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Složení pracovní skupiny