Tématem této pracovní skupiny je mimo jiné problematika přestupů mezi jednotlivými stupni vzdělávání (MŠ/ZŠ, ZŠ/SŠ či víceletá gymnázia). V rámci setkání skupiny je cílem vzájemné vzdělávání, přenos zkušenosti a sdílení dobré praxe. Je odborně vedena diskuze o nastavení rovných příležitostí. Na základě získaných znalostí a zkušeností pracovní skupina posuzuje konkrétní aktivity navržené během akčního plánování. Skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Tyto aktivity budou zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu.

Členové navrhují a plánují aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Dále úzce spolupracují s členy ostatních pracovních skupin, zejména s pracovní skupinou pro financování. Projednávají a připomínkují všechny relevantní materiály MAP v podaktivitě Místní akční plánování.

Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni zejména ředitelé, zřizovatelé, pedagogičtí pracovníci, pracovníci poradenských zařízení, pracovníci s dětmi a mládeží i rodiče.

Složení pracovní skupiny