Aby mohla MAS Blaník pokračovat ve své činnosti a rozdělovat evropské dotace i v novém programovém období 2021-27, potřebuje mít zpracovanou a schválenou novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro roky 2021-27. MAS Blaník začala strategii zpracovávat na jaře 2020, a to prostřednictvím dotazníkových šetření a setkávání šesti tematických pracovních skupin, do nichž bylo zapojeno více než sto představitelů obcí, neziskových organizaci, podnikatelů, zemědělců a dalších zástupců odborné i laické veřejnosti. Dokumentaci komunitního zpracování strategie naleznete ZDE.

Tvorba celé strategie 2021-27 se skládá ze dvou etap. První je tzv. Koncepční část, obsahující socioekonomickou analýzu a analýzu potřeb celého území MAS a stanovení rozvojových cílů a opatření pro nové období. Druhou částí bude zpracování samostatných akčních plánů pro jednotlivé operační programy, ze kterých chce MAS ve svém území rozdělovat dotace.

KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE MAS BLANÍK:

(schválena Členskou schůzí MAS dne 15.6.2021 a Ministerstvem pro místní rozvoj 11.1.2022)

  1. KONCEPČNÍ ČÁST (předkládaná MMR ČR ke schválení)
  2. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA (nepovinná příloha)
  3. SWOT ANALÝZA (nepovinná příloha)
  4. STRATEGICKÝ RÁMEC CÍLŮ A OPATŘENÍ (podrobná verze)