Pro získání vstupů pro zpracování strategie MAS Blaník 2021-27 zapojila do komunitního projednání relevantní aktéry z území působnosti MAS. S ohledem na pandemii Covid-19 proběhlo zapojení komunity většinou distančně, a to zejména formou dotazníkových a telefonických šetření a online setkání pracovních skupin. Pracovní skupiny byly realizovány vždy ve dvou kolech, a to rozděleně do tematických oblastí Cestovní ruch, Rozvoj obcí, Potenciál krajiny, Výchova a vzdělávání, Sociální služby a Kulturní, spolková a zájmová činnost. Dále v procesu zpracování strategie docházelo ke konzultacím s experty území k vybraným tématům rozvoje.

Zapojení komunity do tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27:

Metoda zapojení Datum (období) uskutečnění
Setkání poskytovatelů sociálních služeb 4.3.2020
Dotazníkové šetření pro oblast sociálních služeb červenec – srpen 2020
Prezenční jednání pracovní skupiny Sociální služby 9.9.2020
Prezenční jednání pracovní skupiny Sociální služby 16.9.2020
Individuální telefonické rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS listopad 2020
Dotazníková šetření pro oblasti: potenciál krajiny, výchova a vzdělávání, kulturní, spolková a zájmová činnost Leden – březen 2021
Online jednání pracovní skupiny Cestovní ruch 23.2.2021
Online jednání pracovní skupiny Rozvoj obcí 4.3.2021
Online jednání pracovní skupiny Potenciál krajiny 11.3.2021
Online jednání pracovní skupiny Výchova a vzdělávání 16.3.2021
Online jednání pracovní skupiny Kulturní, spolková a zájmová činnost 25.3. 2021
Online jednání pracovní skupiny Cestovní ruch 30.3.2021
Online jednání pracovní skupiny Rozvoj obcí 8.4.2021
Online jednání pracovní skupiny Výchova a vzdělávání 12.4.2020
Online jednání pracovní skupiny Potenciál krajiny 15.4.2020
Online jednání pracovní skupiny Kulturní, spolková a zájmová činnost 20.4.2020