Co je MAP?

„Místní akční plán vzdělávání“ neboli MAP je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. MAP pokrývá území ORP Vlašim. MAS Blaník, z. s. zahájila 1. 6. 2022 realizaci projektu MAP III a do spolupráce se zapojilo 15 mateřských a 8 základních škol. Jejich zřizovatelé jsou oficiálními partnery projektu (Vlašim, Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Hulice, Křivsoudov, Trhový Štěpánov, Pravonín, Dolní Kralovice, Zdislavice a Dětský svět – mateřská škola s.r.o.). V rámci projektu MAP III trvajícího 18 měsíců dojde k obnově a rozvoji spolupráce aktérů ve vzdělávání, která byla nastavena v letech 2016–2018 v projektu MAP I. Následný projekt MAP II se bohužel na našem území nerealizoval.

Cílem projektu MAP III je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. MAP se snaží vytvářet a zachovávat udržitelný systém komunikace mezi jednotlivými aktéry. Projekt „Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání ORP Vlašim III (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093)“ realizuje MAS Blaník s finanční podporou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pokud se i vy chcete zapojit do tvorby MAP, kontaktujte nás!

Zapojené školy

Řídící výbor

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vlašim. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu. Řídící výbor se řídí platným Statutem, Jednacím řádem a Volebním řádem.

Pracovní skupiny

Obsahem setkání pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření. Během setkání pracovních skupin dochází k plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty MAP. Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně.

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je realizován od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je spolufinancován Evropskou unií