Co je MAP?

Místní akční plán vzdělávání“ neboli MAP je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Do spolupráce se zapojilo všech 25 škol z území ORP Vlašim.  Díky realizaci projetu MAP III se podařilo obnovit rozvoj spolupráce aktérů ve vzdělávání a naplánovat aktivity pro školy, které budou nyní financovány.

Cílem projektu MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. MAP se snaží vytvářet a zachovávat udržitelný systém komunikace mezi jednotlivými aktéry. Projekt „Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání ORP Vlašim IV (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008142)“ realizuje MAS Blaník s finanční podporou z Operačního programu Jana Amose Komenského.

Pokud se i vy chcete zapojit do tvorby MAP, kontaktujte nás nebo nás sledujte na Facebooku.

Zapojené školy

Řídící výbor

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vlašim. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu. Řídící výbor se řídí platným Statutem, Jednacím řádem a Volebním řádem.

Pracovní skupiny

Obsahem setkání pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření. Během setkání pracovních skupin dochází k plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty MAP. Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně.

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim IV je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/23_017/0008142

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim IV je spolufinancován Evropskou unií