Ke konkrétním specifickým cílům a aktivitám v rámci komunitně vedeného místního rozvoje jsou Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlašovány nadřazené výzvy, které jsou vždy podkladem pro výzvy MAS a jejichž součástí jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Žadatel/ příjemce je rovněž povinen řídit se Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, jejichž aktuální verze je dostupná zde.

Informace k hodnocení, přezkumu a změnám projektů jsou uvedeny v Interních postupech MAS Blaník, z.s. zde.

V rámci SCLLD MAS Blaník, z.s. jsou v IROP podporována níže uvedená opatření. V jednotlivých opatřeních MAS postupně vypisuje výzvy dle aktuálního harmonogramu výzev IROP, který je dostupný zde.

II.1 Bezpečně do školy nebo na hřbitov

4.Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP- bezpečnost dopravy – bezpečně do školy nebo na hřbitov

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy jsou dostupná zde

II.2 Zázemí pro sociální služby

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy jsou dostupná zde

II.3 Komunitní centrum

7. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – Komunitní centrum – MAS Blaník, z. s.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy jsou dostupná zde

II.4 Sociální bydlení

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy jsou dostupná zde  

II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy jsou dostupná zde

II.6 Školství a vzdělávání

5.Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP- infrastruktura pro předškolní vzdělávání

6.Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – infrastruktura základních škol 

8. Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – školství a vzdělávání – Infrastruktura pro neformální a zájmové vzdělávání

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy jsou dostupná zde