Název projektu Zařízení pro sklizeň píce pro ovce
Žadatel ZO ČSOP, s.r.o.
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva v PRV č. 1, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Jinošov
Doba realizace 01.1.2019 – 16.8.2019
Rozpočet projektu 1.149.500,00 Kč
Výše dotace 465.500, 00 Kč
Popis projektu ZO ČSOP Vlašim chová 32 ovcí (28 ovcí k 31.12.2017, průměrný počet VDJ za 2017 4,48), pro které zajišťuje krmivo nákupem nebo vlastní produkcí píce z cca. 18 ha luk, které obhospodařuje. Zároveň tyto louky udržuje za účelem udržení biodiverzity, vzhledem k tomu, že se na nich vyskytují vzácné nebo zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Řada z těchto luk je podmáčená, má povahu mokřadu nebo rašeliniště, kde nelze využít běžný traktor. Sklizená biomasa je poté většinou ručně odnášena, odvážena jinam, kde se suší jako krmivo pro ovce.
V rámci projektu byl pořízen jednoosý nosič nářadí a malotraktor, čímž došlo k zefektivnění práce v rámci sečení a svozu na těžko přístupných lokalitách. Ve skladové hale Jinošov byl vybudován funkční okapový systém. Dešťová voda z okapů se zachytává do nově pořízených sběrných nádob na vodu. Voda je využita pro napájení ovcí a zálivku. Byl vytvořen nový zpevněný betonový práh ve vjezdových vratech, který zamezí dalšímu vniku vody do prostoru haly a vytváření výmolů. Pro obsluhu malotraktoru a nosiče nářadí bude během stanovené lhůty vytvořeno 1 prac. místo.
Web příjemce https://www.csopvlasim.cz/