MAS Blaník vyhlásila 5. výzvu Programu rozvoje venkova

Od 7. února 2022 je otevřená nová výzva MAS Blaník z Programu rozvoje venkova. Mezi čtyři oblasti, tzv. „fiche“, ve kterých je možné podávat žádosti o dotaci, patří zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, nezemědělské podnikání a rozvoj veřejného a spolkového života v obcích. Celková alokace výzvy činí 9 053 985 Kč.

Příjem žádostí o dotaci probíhá prostřednictvím Portálu farmáře do 1. dubna 2022.
Zájemci mohou průběžně konzultovat své projektové záměry s kanceláří MAS Blaník, nebo se přihlásit na seminář pro žadatele, který se bude konat 17. února online prostřednictvím platformy Google Meet. Zájemci o seminář se mohou do 16. 2. předem registrovat na adrese hana.bohatova@masblanik.cz.

První ze čtyř oblastí, v nichž bude možno opět podat žádost o dotaci, je oblast ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov zaměřená na zemědělskou prvovýrobu. Na podporu je zde vyčleněno 2 250 000 Kč. Dotace činí minimálně 50 % výdajů a je určena na investice do strojů, technologií a budov v zemědělské prvovýrobě. Druhá oblast, nazvaná Ať nám roste PRODUKCE, pokrývá projekty na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh včetně marketingu. I zde mohou žadatelé získat dotaci ve výši 50 % výdajů. Na podporu je zde vyčleněno 1 500 000 Kč.

V další oblasti Na venkově se PODNIKÁ, zaměřené na nezemědělské podnikatele, je k dispozici 2 000 000 Kč. Ve vybraných oblastech podnikání, k nimž patří například ubytování, stravování a pohostinství, kulturní, zábavní a rekreační činnosti, komunikační a informační činnost, ale také zpracovatelský průmysl, stavebnictví či technické a vědecké činnosti, mohou malé podniky žádat o podporu až 45 % na investiční výdaje do staveb a technologií, ale i na zařízení kanceláře, pořízení softwaru, tvorbu webových stránek či na pořízení užitkových vozů v kategorii N1.

Letos, stejně jako v předchozích dvou letech, očekáváme velký zájem o podporu na projekty obcí a spolků v oblasti Na venkově to ŽIJE, ve které se MAS Blaník chystá rozdělit 3 303 985 Kč. Prostředky jsou určeny na projekty rekonstrukce, obnovy, rozšíření či pořízení vybavení do mateřských škol a základních škol, hasičských zbrojnic a kulturních a spolkových zařízení. Podporovány budou také projekty na úpravy veřejných prostranství včetně umístění herních a fitness prvků. Projekty v této oblasti mají nárok na podporu až 80 % výdajů. Základní podmínkou podpory v této oblasti je soulad projektu s platným plánem rozvoje obce, kde se projekt realizuje.

Od roku 2018 podpořila MAS Blaník z Programu rozvoje venkova již 57 projektů v celkovém objemu přes 22 milionů korun. Díky úspěšnému čerpání těchto peněz dostala MAS Blaník od Ministerstva zemědělství k dispozici další prostředky v rámci tzv. přechodného období. Díky tomu může letos znovu podpořit nové zajímavé projekty, které dále přispějí k rozvoji zemědělství, drobného podnikání, ale také infrastruktury pro vzdělávání a spolkového a kulturního života v obcích na našem území.

Podrobné informace k výzvě včetně všech potřebných dokumentů najdou zájemci o dotaci na adrese https://www.masblanik.cz/vyzva-c-5-program-rozvoje-venkova/

Konzultace pro žadatele:

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927

Informační semináře pro žadatele:

17. února 2022 od 13:00 • Seminář pro žadatele z řad obcí, školských zařízení a nevládních neziskových organizací

17. února 2022 od 16:00 • Seminář pro zemědělské a nezemědělské podnikatele