Název projektu Investice do mechanizace
Žadatel AGRO BIO PRO s.r.o.
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva v PRV č. 1, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Kamberk
Doba realizace 01.3.2019 – 17.1.2020
Rozpočet projektu 999.460,00 Kč
Výše dotace 495.600, 00 Kč
Popis projektu Žadatel je malá ekofarma, která se zabývá hlavně chovem skotu plemene highland – skotský náhorní skot. K datu podání žádosti měl 48 ks skotu a hospodařil na výměře 44 ha. Zvířata jsou celoročně na pastvě, v zimním období jsou krmena senem nebo senáží. Na polích a loukách jsou pěstovány převážně plodiny určené ke krmení zvířat. Realizací projektu došlo k modernizaci vybavení pro sklizeň píce a její následnou přepravu. Nákupem nového obraceče a nahrabovače došlo k zefektivnění sušení sena a snížení produkce odpadů – nyní jsou ve větší míře lisovány balíky sena na místo senáže. Podpořená dopravní technika (návěs za traktor a přepravník balíků ) slouží hlavně k vnitrofaremní dopravě. Realizací projektu došlo k celkovému zvýšení výkonnosti farmy. Přeprava materiálu moderní a kapacitnější dopravní technikou vedla mimo jiné ke snížení spotřeby nafty, a tím i ke snížení produkce výfukových plynů znečišťujících ovzduší.
Práce související se sklizní a přepravou píce nyní probíhají rychleji, efektivněji, a s nižší produkcí odpadů.