Název projektu Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům
Žadatel Charita Vlašim
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS MAS Blaník – III. 3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách– (III.)
Místo realizace Lidická 1719, Vlašim 258 01
Doba realizace 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Rozpočet projektu 2 563 936,25 Kč
Výše dotace 2 563 936,25 Kč
Popis projektu  Základní aktivitou projektu je vznik a následná činnost svépomocné skupiny neformálních pečovatelů. Jedná se o pravidelná setkání, která se konají jednou měsíčně v charitní klubovně ve Vlašimi. Další aktivitou projektu jsou workshopy a semináře. Semináře probíhají jednou za dva měsíce a konají se ve Vlašimi a v dalších oblastech území MAS. Na každém setkání je přítomen odborník na dané téma. Přesný program je sestaven a zveřejňován v dostatečném předstihu před realizací akce. Workshopy jsou zaměřeny na oblast zdravotní, právní, sociální, syndrom vyhoření, duchovní a psychologická péče, umírání apod. Z projektu je dále zajištěno odborné poradenství pro pečující osoby v kanceláři Charity Vlašim. Dále zdravotní sestry mohou poskytnou přímou pomoc při zvládání domácí péče. Charita Vlašim v rámci projektu obnovila a rozšířila vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek. Ke každé pomůcce je poskytováno poradenství o správném používání pomůcky. Z rozpočtu jsou placeny platy odborných pracovníků Charity Vlašim a externích odborníků zvaných na semináře a workshopy. Dále byla z projektu rozšířena půjčovna kompenzačních pomůcek.
Web příjemce https://vlasim.charita.cz/