MAS Blaník úspěšně uzavřela administraci 3. výzvy v Programu rozvoje venkova. Jednalo se o dosud největší dotační výzvu MAS v tomto operačním programu, a to jak co do vypsané finanční alokace, tak počtem podpořených projektů.

Ve 3. výzvě PRV bylo na MAS předloženo celkem 33 projektů v pěti oblastech podpory. O dotaci na své projekty žádali zemědělští i nezemědělští podnikatelé z území MAS a nově také obce a spolky. Výbor MAS na svém zasedání 9. října na základě hodnocení výběrové komise schválil výběr 25 projektů s celkovou výší přidělené finanční podpory 10 411 079 Kč.

Sedm podpořených projektů ve fichi ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov přispěje k rozvoji podnikání soukromých zemědělců z území MAS. V samostatné oblasti zaměřené na investice do zpracování zemědělských produktů byl dále podpořen projekt ekofarmy Licoměrsko na zpracování produktů z ovčího a kozího mléka a masa. Z nezemědělských podnikatelů byly v rámci výzvy vybrány k financování projekty firem Podblanické lahůdky a Rodinný pivovar Švihov. Město Vlašim získalo podporu pro svůj projekt na vybudování naučné lesní stezky Orlinským lesem. V rámci nově zavedené oblasti podpory Na venkově to ŽIJE pak MAS Blaník vybrala k financování celkem 14 dalších projektů žadatelů z řad obcí a spolků. Tyto projekty cílí nejčastěji na rozvoj kulturního a spolkového života v obcích, ale také na zvelebení veřejných prostranství nebo modernizaci mateřských a základních škol. Podrobné informace o podpořených projektech MAS Blaník zveřejňuje na svých stránkách masblanik.tre.cz.

Program rozvoje venkova se mezi žadateli o dotaci z území MAS těší velkému zájmu. Celkem MAS Blaník v rámci tohoto operačního programu podpořila ve třech výzvách již 41 projektů. Do budoucna proto plánujeme v tomto úspěšném programu pokračovat a počítáme s ním i v aktuálně připravované nové strategii pro období 2021-2027,“ uvedla Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník.

Vypsání příští výzvy v PRV MAS Blaník plánuje na první čtvrtletí roku 2021. Své projektové záměry mohou zájemci o dotaci s pracovníky kanceláře MAS předem bezplatně konzultovat. Veškeré informace k aktuálním výzvám a dalším aktivitám MAS lze také najít na webu masblanik.tre.cz nebo v pravidelném informačním newsletteru.

Kontakty:

Mgr. Hana Bohatová, expert PRV: hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927
Mgr. Tomáš Kramár, vedoucí pracovník realizace SCLLD: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník, z.s.: info@masblanik.cz, tel. 737 505 605