Název projektu Pořízení zemědělské technologie
Žadatel Petr Kubík
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva v PRV č. 1, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Děkanovice
Doba realizace 24.7.2018 – 25.11.2019
Rozpočet projektu 477.950, 00 Kč
Výše dotace 237.000, 00 Kč
Popis projektu Pan Petr Kubík je zemědělský podnikatel, který podniká na základě vydaného Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele ze dne 24.3.2005. Ve svém podnikání se věnuje jak rostlinné, tak živočišné výrobě. V průběhu svého podnikání dle možností postupně rozšiřuje svoji výrobní základnu. Ke svému hospodaření používá základní strojové vybavení, které zahrnuje především starší stroje, které je potřeba postupně obměňovat a doplňovat. Předmětem projektu byl nákup nového podmítače. Vzhledem k tomu, že v době před realizací projektu neměl pan Kubík žádný ve vlastnictví, musel si jej zapůjčovat. Tato varianta byla pro pana Kubíka méně výhodná ekonomicky a také časově. Zapůjčení od jiných zemědělských subjektů vyžaduje časový plán a zohlednění časového prostoru zapůjčitele. Díky nově pořízenému podmítači může pan Kubík podmítat pole ihned, v případě aktuální potřeby. Díky kompaktnosti kroku zpracování půdy, dojde ke snížení emisí CO2, což má kladný vliv na životní prostředí. Dále také došlo k ušetření finančních prostředků pana Kubíka, které musel před realizací projektu využít zapůjčeného stroje. Práce s novým strojem je také méně náročná a došlo tedy k úspoře času obsluhy. Dále dojde k navýšení úrodnosti půdy, což je pro pana Kubíka důležité z pohledu živočišné výroby. Pokud dojde k navýšení úrodnosti půdy, pěstované plodiny, které slouží částečně jako krmivo, budou mít pro chovaný dobytek vyšší výživovou hodnotu.