PŘIHLÁŠKA A PODMÍNKY ČLENSTVÍ

MAS Blaník sdružuje aktivní jedince i organizace působící na území MAS Blaník, jejichž společným cílem je rozvoj regionu MAS Blaník, koordinace spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu.

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na MAS Blaník, z.s., Palackého náměstí 65, 25801 Vlašim.

Přihláška ve formátu doc
Přihláška ve formátu pdf

Podmínky členství (dle Stanov spolku, Metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin a usnesení spolku k přijímání členů):

 1. Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku.
 2. Členové MAS musí na území MAS prokazatelně místně působit (bydliště, místo podnikání, provozovna apod.)
 3. Členství ve Spolku je dobrovolné, vzniká schválením písemné přihlášky členskou schůzí Spolku. O přijetí rozhodují členové Spolku
  jednou ročně na první členské schůzi v kalendářním roce, a to prostou většinou hlasů.
 4. Kandidát na členství se zúčastní schůze Výboru MAS Blaník, který přihlášku projedná a doporučí členské schůzi.

Práva a povinnosti členů (dle Stanov spolku):

Každý člen má právo:

  1. volit a být volen do všech orgánů Spolku,
  2. účastnit se jednání orgánů Spolku,
  3. být členem jedné ze zájmových skupin
  4. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně
   s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi
   a žádat o jejich vyjádření,
  5. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku,
  6. být pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření
   a nahlížet do všech dokladů Spolku,
  7. účastnit se akcí, které Spolek pořádá,
  8. vystoupit ze Spolku.

Každý člen má povinnost:

  1. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Spolku a hájit jeho zájmy,
  2. dodržovat stanovy a případné další předpisy Spolku,
  3. vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,
  4. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů Spolku,
  5. nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej
   a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
  6. všestranně propagovat Spolek,
  7. platit členské příspěvky dle platného příspěvkového řádu a v určeném termínu.