Máte předpřipravený projekt na výsadbu stromů? Pak můžete stihnout i uzávěrky do konce července, resp. 7. srpna určené ještě na podzimní výsadbu. Jen v případě výzvy MŽP spěchat nemusíte.

Obnova alejí, ovocných stromořadí, odhlučnění pásem zeleně nebo výsadba druhově pestřejšího lesa místo kůrovcem sežrané smrčiny? Na to vše je možné získat peníze z níže uvedených zdrojů. Žadateli mohou být nejen obce, ale i neziskové organizace, v případě výzvy Nadace ČEZ a MŽP dokonce všechny právní subjekty. Míra podpory činí 100% způsobilých výdajů.

Výzva MŽP: Zeleň ve městech a obcích

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo příjem žádostí do výzvy 9/2019: Zeleň ve městech a obcích (výsadba listnatých stromů) do 30.4.2021 a navýšilo alokaci z původních 100 mil. Kč na 200 mil. Kč.

Oprávněným žadatelem jsou všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, získat je možné až 250 tis. Kč.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.

Více informací najdete na https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI:

Nadace ČEZ: Stromy pro rok 2020

Předmětem podpory je výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd.

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice.

Příjem žádostí pro podzimní výsadbu do 31.7.2020. Pro jarní výsadbu bude vyhlášena výzva cca. v lednu 2021.

Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč.

Více informací na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html.

Nadace Partnerství: Granty na výsadby stromů 2020

Předmětem podpory je výsadba stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody, a dále zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Příjem žádostí pro podzimní výsadbu do 31.7.2020. Pro jarní výsadbu bude vyhlášena výzva počátkem roku 2021.

Výše grantu je 10 000 Kč až 40 000 Kč.

Více informací na https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost.

Grantový program Škoda Stromky

Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku. Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu se zaměřením na zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi, rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd., zvyšování biodiverzity lesních porostů a jiné.

Výše grantu je 10 000 Kč až 70 000 Kč.

Termín výzvy do 7. 8. 2020

Více informací na https://www.nros.cz/loga/grantovy-program-skoda-stromky/ .