Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Místní akční skupinou Blaník a agenturami CzechInvest a CzechTrade zvou podnikatele na bezplatný seminář věnovaný možnostem podpory podnikání. Seminář bude věnován zejména dotačním možnostem v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Seminář se uskuteční dne 8. března od 9:30 hodin ve Spolkovém domě na Palackého náměstí ve Vlašimi. Registrovat se můžete prostřednictvím e-mailu kancelar@masblanik.cz, kontaktní osoba – Lucie Jeřábková – tel. 603 402 658.

Představíme Vám možnosti dotací pro malé a střední podniky ve zpracovatelském průmyslu na rekonstrukce adaptace zanedbaných podnikatelských nemovitostí pro vlastní podnikání, budování školicích středisek, prezentaci vlastní produkce na zahraničních výstavách a veletrzích a pořízení zejm. nevýrobních technologií přispívajících k automatizaci a digitalizaci produkce. Tyto možnost se týkají oborů jako jsou – strojírenství, potravinářství, zpracování dřeva, výroba nábytku, chemie, gumárenství, slévárenství kromě výroby oceli, obrábění kovů, elektrotechnika, opravy strojů a zařízení.

Dále budou představeny dotace na mzdové náklady pracovníků provádějících výzkum a vývoj, vč. vývoje software, digitálních služeb a aplikací u společností zabývajících se zpracovatelským průmyslem. Podpořeny mohou být rovněž výdaje na stavební práce a pořízení strojů a vybavení v souvislosti s uvedením inovovaného produktu do výroby, nebo s implementací inovovaného procesu. Obdobné výdaje je možné nárokovat při budování vlastního vývojového centra. Výše uvedené dotace se týkají malých a středních podniků, které mají možnost získat dotaci ve výši 75 % na služby v oblasti inovací poskytované výzkumnými institucemi a certifikovanými laboratořemi (měření, certifikace, výpočty, analýzy, vývoj softwaru nebo prototypů).

Nejširší okruh podnikatelů (zahrnující kromě výše zmíněných odvětví ještě také zemědělství a lesnictví, velkoobchod a maloobchod, autoopravny, pronájem a správu nemovitostí v nebytových prostorách, soukromé vzdělávání a zdravotní a sociální péči) má možnost získat dotaci např. na zateplení budov, výměnu a rekonstrukci energetických rozvodů, výměnu zastaralých strojních zařízení za nová úspornější, nebo na instalaci OZE pro vlastní spotřebu, zejm. fotovoltaických systémů. Podporovány jsou rovněž pořízení elektromobilů, pořízení technologií na zpracování druhotných surovin, výstavba a rekonstrukce zdrojů a rozvodů tepla z biomasy, budování a úpravy malých vodních elektráren i jiné činnosti.

Z podpory v rámci OP PIK jsou obecně vyloučeny kulturní, zábavní a rekreační činnosti, ubytování, stravování a pohostinství. U většiny programů (s výjimkou programu Úspory energie) je zároveň dobré mít na paměti, že podporu nemůže získat žadatel, jehož výstup produkce spadá do oblasti Společné zemědělské politiky, ocelářského průmyslu a průmyslu výroby syntetických vláken.

Kromě čistě dotačních možností budou na semináři představeny rovněž služby, které poskytují podnikatelům agentury CzechInvest a CzechTrade. Tedy například pomoci s vyhledáváním vhodných dodavatelů a finanční podpory ve formě investičních pobídek, zprostředkování nabídek podnikatelských nemovitostí a pomoc a poradenství pro inovativní začínající podniky, až po podporu exportu a zvýšení renomé domácích firem formou veletrhů na zahraničních trzích.

Zajímají Vás bližší informace ohledně možnosti získání dotací? Chcete si ověřit, zda vůbec a na jaké aktivity můžete požadovat dotaci z EU? Rádi byste se dozvěděli, jak Vám mohou v podnikání pomoci agentury CzechInvest a CzechTrade? Zaregistrujte se na seminář, dorazte a dozvíte se více!

Ing. Ondřej Koníček, Projektový manažer pro Středočeský kraj a Prahu Agentury pro podnikání a inovace